Artikel 1: Definitie van het begrip kind

Iedereen die jonger is dan 18 jaar is een kind.

Verdragstekst:

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.

Kortom:

Iedereen die jonger is dan 18 jaar is een kind volgens het kinderrechtenverdrag.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s