Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting

Elk kind heeft het recht om zijn mening vrij te uiten en moet toegang hebben tot informatie

Verdragstekst:

  1. Het kind heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht de landsgrenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschre­ven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar zijn of haar keuze.
  2. De uitoefening van dit recht kan aan bepaalde beper­kingen worden gebonden, doch alleen aan de beperkingen die bij de wet zijn voorzien en die nodig zijn:
    •  voor de eerbiediging van de rechten of de goede naam van anderen; of
    • ter bescherming van de nationale veiligheid of van de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden.

Kortom:

Elk kind heeft het recht om zijn mening vrij te uiten en moet toegang hebben tot informatie. Deze informatie kan het kind helpen om zijn mening te vormen. Het kind mag zelf kiezen hoe hij zijn mening aan anderen doorgeeft: door te spreken, te schrijven, door kunst…

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s