Wordt een alternatief leerproject vermeld in het strafregister?

Het antwoord hierop kan kort zijn: neen, enkel maatregelen die door de jeugdrechtbank worden genomen kunnen in het strafregister worden vermeld.

Het is art. 63 van de wet betreffende de jeugdbescherming die bepaalt in welke gevallen er melding wordt gemaakt in het strafregister. Volgens art. 63 wordt de ontzetting uit het ouderlijk gezag en de maatregelen ingevolge art. 37 bevolen ten aanzien van minderjarigen die op grond van art. 36, 4° voor de jeugdrechtbank zijn gebracht vermeld in het strafregister van de betrokkenen. Datzelfde artikel regelt ook de mededeling van die gegevens: de vermeldingen mogen nooit gebeuren aan particulieren, enkel aan gerechtelijke overheden en aan administratieve overheden, notarissen en gerechtsdeurwaarders indien zij deze inlichtingen voor de toepassing van een wetsbepaling nodig hebben.

Jeugdbeschermingsmaatregelen worden enkel vermeld in het centraal strafregister en worden niet doorgegeven aan gemeentelijke overheden. Hieruit vloeit voort dat deze maatregelen nooit op het bewijs van goed gedrag en zeden worden vermeld, ook niet wanneer dit getuigschrift voor overheden is bestemd. De maatregelen worden in het centraal strafregister vermeld tot tien jaar na de meerderjarigheid. Vermits er bij minderjarigen geen sprake is van straffen is verwijdering uit het strafregister ingevolge eerherstel niet mogelijk.

De wet op de jeugdbescherming voorziet echter in een eigen systeem van schrapping. Pas na het einde van een periode van vijf jaar na het einde van de opgelegde maatregel kan men verzoeken om de vermelding in het strafregister te schrappen. Men doet dit door een ondertekend en gedagtekend verzoekschrift te richten naar de jeugdrechtbank van de plaats waar de betrokkene verblijft. De beslissing van de jeugdrechtbank betreffende de schrapping is voor hoger beroep vatbaar. Mocht het verzoek worden afgewezen dan kan men na een tijdje opnieuw een verzoek indienen.De ontzetting uit het ouderlijk gezag wordt ambtshalve geschrapt wanneer daaraan door herstel een einde is gemaakt.

Bron: Jeugdbeschermingsrecht, Jan Smets, Kluwer, 1996

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s