Wat is het verschil tussen kinderrechten en mensenrechten?

Mensenrechten werden in verschillende Verklaringen, Verdragen en wetten opgenomen. Het kinderrechtenverdrag is één van de mensenrechtenverdragen.

Wat zijn mensenrechten?

In het algemeen zijn mensenrechten die rechten die een noodzakelijk deel uitmaken van de menselijke natuur; zonder deze rechten kunnen wij niet als mensen leven. De rechten en fundamentele vrijheden van de mens stellen ons in staat onze menselijke eigenschappen zoals intelligentie, begaafdheid en bewustzijn te ontwikkelen en onze geestelijk en andere behoeften te bevredigen.

Zoals in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt aangegeven, vormt eerbied voor mensenrechten en menselijke waardigheid ‘de grondslag van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede in de wereld’. Mensenrechten werden in verschillende Verklaringen, Verdragen en wetten opgenomen.

Het kinderrechtenverdrag is één van de mensenrechtenverdragen. Het kinderrechtenverdrag past verscheidene bepalingen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens toe op kinderen en voegt daaraan toe dat het ‘kind behoefte heeft aan bijzondere bescherming en zorg, met inbegrip van juridische bescherming zowel voor als na de geboorte’. Het kinderrechtenverdrag somt dus enkele fundamentele mensenrechten en fundamentele vrijheden op die specifiek gelden voor kinderen. Daarnaast geeft het kinderrechtenverdrag aan kinderen, als bijzondere groep van kwetsbare mensen, nog méér of uitgebreide rechten : namelijk ‘Bijzondere bescherming en zorg’.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s