Is schorsing een overdreven maatregel voor schelden?

Om na te gaan of de schorsing al dan niet volgens de regels is toegepast, geldt in eerste instantie het eigen schoolreglement waarin mogelijke sancties en procedures worden gestipuleerd.

Om na te gaan of de schorsing al dan niet volgens de regels is toegepast, geldt in eerste instantie het eigen schoolreglement waarin mogelijke sancties en procedures worden gestipuleerd. Vandaar het belang om bij conflicten in schoolverband dit reglement eerst na te kijken. Daarenboven moeten bij een tuchtprocedure een aantal regels worden gevolgd die werden vastgelegd in artikelen 62 en 63 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 13 maart 1991. Deze regels gelden zowel voor het vrij als voor het officieel onderwijs. Minimaal moet bij schorsing de ouders en de betrokken leerling worden uitgenodigd en gehoord. De beslissing die de directie of de inrichtende macht neemt, moet schriftelijk worden ter kennis gebracht aan de ouders. In de wet staat ook dat de sanctie in verhouding moet zijn met de daad. Je kan je tot de rechtbank wenden, tot de burgerlijke rechtbank wanneer het vrij onderwijs betreft, tot de administratieve rechtbanken als het over officieel onderwijs gaat. In de praktijk zal men deze stap niet gauw zetten. Een ander aspect die vaak over het hoofd wordt gezien is de opvang van de minderjarige tijdens die schorsing. In het basisonderwijs is de school verplicht de leerling op te vangen ; in het secundair onderwijs geldt deze verplichting niet. De ouders kunnen het aan de school vragen maar het is geen recht.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s