Artikel 8: Behoud van identiteit

Een kind moet zijn naam, woonplaats en familie kunnen behouden.

Verdragstekst:

  1. De Staten die partij zijn, verbinden zich tot eerbiedi­ging van het recht van het kind zijn of haar identiteit te behou­den, met inbegrip van nationaliteit, naam en familiebetrekkin­gen zoals wettelijk erkend, zonder onrechtmatige inmenging.
  2. Wanneer een kind op niet rechtmatige wijze wordt beroofd van enige of alle bestanddelen van zijn of haar identi­teit, verlenen de Staten die partij zijn passende bijstand en bescherming, teneinde zijn identiteit snel te herstellen.

Kortom:

Een kind moet zijn naam, woonplaats en familie kunnen behouden. De overheid moet daarom de identiteit van ieder kind beschermen en/of herstellen.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s