Artikel 7: Naam en nationaliteit

Elk kind heeft vanaf zijn geboorte recht op een naam.

Verdragstekst:

1. Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschre­ven en heeft vanaf de geboorte het recht op een naam, het recht een nationali­teit te verwerven en, voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd.

2. De Staten die partij zijn, waarborgen de verwezenlij­king van deze rechten in overeenstemming met hun nationale recht en hun verplichtingen krachtens de desbetreffende interna­tionale akten op dit gebied, in het bijzonder wanneer het kind anders staatloos zou zijn.

Kortom:

Elk kind heeft vanaf zijn geboorte recht op een naam. Het heeft recht om zijn ouders te kennen en door hen te worden verzorgd. Het kind heeft recht om in een land te wonen en een nationaliteit te krijgen. Als je in België geboren wordt, is je nationaliteit Belg.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s