Artikel 5: De rol van de ouders bij de ontwikkeling van het kind

De verzorging en bescherming van het kind gebeuren in de eerste plaats door ouders en familie.

Verdragstekst:

De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijk­he­den, rechten en plichten van de ouders of, indien van toepas­sing, van de leden van de familie in ruimere zin of de gemeen­schap al naar gelang het plaatse­lijk gebruik, van wettige voog­den of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, voor het voorzien in passende leiding en begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in dit Verdrag erkende rechten, op een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikke­lende vermogens van het kind

Kortom:

De verzorging en bescherming van het kind gebeuren in de eerste plaats door ouders en familie. De overheid moet dit respecteren en hierin ondersteuning bieden.

 

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s