Artikel 44: Rapportageverplichting

De overheid moet om de vijf jaar rapporteren aan het VN-Kinderrechtencomité.

Verdragstekst:

1. De Staten die partij zijn, nemen de verplichting op zich aan het Comité, door tussenkomst van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, verslag uit te brengen over de door hen genomen maatregelen die uitvoering geven aan de in dit Verdrag erkende rechten, alsmede over de vooruitgang die is geboekt ten aanzien van het genot van die rechten:

              a) binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag voor de betrokken Staat die partij is;

              b) vervolgens iedere vijf jaar.

2. In de krachtens dit artikel opgestelde rapporten dienen de factoren en eventuele moeilijkheden te worden aangegeven die van invloed zijn op de nakoming van de verplichtingen krachtens dit Verdrag. De rapporten bevatten ook voldoende gegevens om het Comité een goed inzicht te ver­schaffen in de toepassing van het Verdrag in het desbetreffende land.

3. Een Staat die partij is die een uitvoerig eerste rapport aan het Comité heeft overgelegd, behoeft in de volgende rap­porten die deze Staat in overeenstemming met het eerste lid, letter b, overlegt, basisgegevens die eerder zijn verstrekt, niet te herhalen.

4. Het Comité kan Staten die partij zijn verzoeken om nadere gegevens die verband houden met de toepassing van het Verdrag.

5. Het Comité legt aan de Algemene Vergadering, door tussen­komst van de Economische en Sociale Raad, iedere twee jaar rappor­ten over aangaande zijn werkzaamheden.

6. De Staten die partij zijn, dragen er zorg voor dat hun rapporten algemeen beschikbaar zijn in hun land.

Kortom:

De overheid moet om de vijf jaar rapporteren aan het VN-Kinderrechtencomité. Ze moeten bewijzen hoe er in hun land voor de kinderrechten gewerkt wordt.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s