Artikel 43: Comité voor de Rechten van het Kind

Er is een Comité voor de Rechten van het Kind die toeziet op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Verdragstekst:

 1. Ter beoordeling van de voortgang die de Staten die partij zijn, boeken bij het nakomen van de in dit Verdrag aange­gane ver­plichtingen, wordt een Comité voor de Rechten van het Kind inge­steld, dat de hieronder te noemen functies uitoefent.
 2. Het Comité bestaat uit tien deskundigen van hoog zedelijk aanzien en met erkende bekwaamheid op het gebied dat dit Verdrag bestrijkt. De leden van het Comité worden door de Staten die partij zijn, gekozen uit hun onderdanen, en treden op in hun persoonlijke hoedanigheid, waarbij aan­dacht wordt geschonken aan een evenredige geografische verdeling, alsmede aan de vertegenwoordiging van de voornaamste rechtsstelsels.
 3. De leden van het Comité worden bij geheime stem­ming gekozen van een lijst van personen die zijn voorgedragen door de Staten die partij zijn. Iedere Staat die partij is, mag één persoon voordragen, die onderdaan van die Staat is.
 4. De eerste verkiezing van het Comité wordt niet later gehou­den dan zes maanden na de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag, en daarna iedere twee jaar. Ten minste vier maanden voor de datum waarop de verkiezing plaatsvindt, richt de Secretaris-Gene­raal van de Verenigde Naties aan de Staten die partij zijn een schrifte­lijk verzoek hun voordrachten binnen twee maanden in te dienen. De Secretaris-Generaal stelt vervolgens een alfabetische lijst op van alle aldus voorgedragen personen, onder aanduiding van de Staten die partij zijn die hen hebben voorgedragen, en legt deze voor aan de Staten die partij zijn bij dit Verdrag.
 5. De verkiezingen worden gehouden tijdens de vergade­ringen van de Staten die partij zijn, belegd door de Secretaris-Generaal, ten hoofdkanto­re van de Verenigde Naties. Tijdens die vergaderingen, waarvoor twee derde van de Staten die partij zijn het quorum vor­men, zijn degenen die in het Comité wor­den gekozen die voorgedra­gen personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigen alsmede een absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige vertegen­woordigers van de Staten die partij zijn en die hun stem uitbrengen.
 6. De leden van het Comité worden gekozen voor een ambts­termijn van vier jaar. Zij zijn herkiesbaar indien zij op­nieuw worden voorgedragen. De ambtstermijn van vijf van de leden die bij de eerste verkiezing zijn gekozen, loopt na twee jaar af; onmiddellijk na de eerste verkiezing worden deze vijf leden bij loting aangewezen door de Voorzitter van de vergade­ring.
 7. Indien een lid van het Comité overlijdt of aftreedt of ver­klaart om welke andere reden ook niet langer de taken van het Comité te kunnen vervullen, benoemt de Staat die partij is die het lid heeft voorgedragen een andere deskundige die onderdaan van die Staat is om de taken te vervullen gedurende het resterende gedeelte van de ambtstermijn, onder voorbehoud van de goedkeuring van het Comité.
 8. Het Comité stelt zijn eigen huishoudelijk reglement vast.
 9. Het Comité kiest zijn functionarissen voor een ambts­termijn van twee jaar.
 10. De vergaderingen van het Comité worden in de regel gehouden ten hoofdkantoren van de Verenigde Naties of op iedere andere geschikte plaats, te bepalen door het Comité. Het Comité komt in de regel eens per jaar bijeen. De duur van de vergaderingen van het Comité wordt vastgesteld en, indien noodzakelijk, herzien door een vergadering van de Staten die partij zijn bij dit Verdrag, onder voor­behoud van de goedkeu­ring van de Algemene Vergadering.
 11. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties stelt de nodige medewerkers en faciliteiten beschikbaar voor de doeltreffende uitoefening van de functies van het Comité krach­tens dit Verdrag.
 12. Met de goedkeuring van de Algemene Vergadering ontvan­gen de leden van het krachtens dit Verdrag ingesteld Comité emolu­menten uit de middelen van de Verenigde Naties op door de Algeme­ne Vergadering vast te stellen voorwaarden.

Kortom:

Er is een Comité voor de Rechten van het Kind die toeziet op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag. Het comité leest alle teksten die de landen opsturen en geeft daarover zijn mening. 

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s