Artikel 42: Uitvoering en inwerkingtreding

Volwassenen en de overheid moeten de kinderrechten zoveel mogelijk bekendmaken bij kinderen en volwassenen.

Verdragstekst:

De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe de beginse­len en de bepalingen van dit Verdrag op passende en doeltref­fende wijze algemeen bekend te maken, zowel aan volwassenen als aan kinderen.

Kortom:

Volwassenen en de overheid moeten de kinderrechten zoveel mogelijk bekendmaken bij kinderen en volwassenen.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s