Artikel 41: Eerbied voor bestaande regels

Als wetten van het land gunstiger zijn voor kinderen dan de rechten in het Kinderrechtenverdrag, hebben die wetten voorrang.

Verdragstekst:

Geen enkele bepaling van dit Verdrag tast bepalingen aan die meer bijdragen tot de verwezenlijking van de rechten van het kind en die zijn vervat in:

 

a) het recht van een Staat die partij is; of

 

b) het in die Staat geldende internationale recht.

Kortom:

Als wetten van het land gunstiger zijn voor kinderen dan de rechten in het Kinderrechtenverdrag, hebben die wetten voorrang.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s