Artikel 39: Zorg voor slachtoffers van geweld

Alle kinderen die slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing, misbruik of mishandeling, moeten speciale hulp krijgen.

Verdragstekst:

De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatrege­len ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk herstel en de herintegra­tie in de maatschappij van een kind dat het slacht­offer is van : welke vorm ook van verwaarlozing, exploitatie of misbruik; foltering of welke andere vorm ook van wrede, onmenselijke of onterende behan­deling of bestraffing; of gewa­pende conflicten. Dit herstel en deze herintegratie vinden plaats in een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind.

Kortom:

Alle kinderen die slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing, misbruik of mishandeling, moeten speciale hulp krijgen. Dit is nodig om van erge gebeurtenissen te kunnen herstellen.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s