Artikel 38: Gewapende conflicten

Kinderen in oorlogssituaties moeten extra bescherming en verzorging krijgen.

Verdragstekst:

1. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe eerbied te hebben voor en de eerbiediging te waarborgen van tijdens gewapende conflicten op hen van toepassing zijnde regels van internationaal humanitair recht die betrekking hebben op kinde­ren.

 

2. De Staten die partij zijn, nemen alle uitvoerbare maat­regelen om te waarborgen dat personen jonger dan vijftien jaar niet recht­streeks deelnemen aan vijandelijkheden.

 

3. De Staten die partij zijn, onthouden zich ervan perso­nen jonger dan vijftien jaar in hun strijdkrachten op te nemen of in te lijven. Bij het opnemen of inlijven van personen die de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt, maar niet de leeftijd van achttien jaar, streven de Staten die partij zijn ernaar voorrang te geven aan diegenen die het oudste zijn.

 

4. In overeenstemming met hun verplichtingen krachtens het interna­tionale humanitaire recht om de burgerbevolking te beschermen in gewapen­de conflicten, nemen de Staten die partij zijn alle uitvoer­bare maatregelen ter waarborging van de be­scherming en de verzor­ging van kinderen die worden getroffen door een gewapend conflict.

Kortom:

Kinderen in oorlogssituaties moeten extra bescherming en verzorging krijgen. Kinderen onder de 15 jaar mogen niet meevechten in een oorlog.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s