Artikel 37: Foltering en vrijheidsberoving

Kinderen mogen niet zomaar van hun vrijheid worden beroofd.

Verdragstekst:

De Staten die partij zijn, waarborgen dat:

  • a) geen enkel kind wordt onderworpen aan foltering of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Dood­straf noch levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van vrijlating wordt opgelegd voor strafbare feiten gepleegd door personen jonger dan achttien jaar;
  • b) geen enkel kind op onwettige of willekeurige wijze van zijn of haar vrijheid wordt beroofd. De aanhouding, inhechtenis­neming of gevan­genneming van een kind geschiedt overeen­komstig de wet en wordt slechts gehanteerd als uiterste maatre­gel en voor de kortst mogelijke passende duur;
  • c) ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd, wordt behan­deld met menselijkheid en met eerbied voor de waardigheid inherent aan de menselijke persoon, en zodanig dat rekening wordt gehouden met de behoeften van een persoon van zijn of haar leeftijd. Met name wordt ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd, gescheiden van volwassenen tenzij het in het belang van het kind wordt geacht dit niet te doen, en heeft ieder kind het recht contact met zijn of haar familie te onderhouden door middel van correspondentie en bezoeken, behalve in uitzonderlijke omstan­digheden;
  • d) ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd het recht heeft onverwijld te beschikken over juridische en andere passende bijstand, alsmede het recht de wettigheid van zijn vrijheidsberoving te betwisten ten overstaan van een rechter of een andere bevoegde, onafhankelijke en onpar­tijdige autoriteit, en op een onverwijlde beslissing ten aanzien van dat beroep.

Kortom:

Kinderen mogen niet zomaar van hun vrijheid worden beroofd. Ze kunnen nooit de doodstraf of een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ze mogen nooit gefolterd worden. Opsluiting kan pas wanneer het echt niet anders kan, maar ze mogen niet slecht behandeld worden. Ze hebben het recht om hun ouders te zien en moeten hulp krijgen van iemand.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s