Artikel 34: Seksuele uitbuiting

Kinderen mogen niet gebruikt worden voor seks.

Verdragstekst:

De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen van seksuele exploitatie en seksueel misbruik. Hiertoe nemen de Staten die partij zijn met name alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen om te voorkomen dat:

a) een kind ertoe wordt aangespoord of gedwongen deel te nemen aan onwettige seksuele activiteiten;

 

b) kinderen worden geëxploiteerd in de prostitutie of andere onwetti­ge seksuele praktijken;

 

c) kinderen worden geëxploiteerd in pornografische voorstellin­gen en pornografisch materiaal.

Kortom:

Kinderen mogen niet gebruikt worden voor seks. Ze moeten beschermd worden tegen seksuele uitbuiting en mishandeling. Zelfs foto’s en films van blote kinderen zijn verboden.

 

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s