Artikel 32: Kinderarbeid

Kinderen moeten beschermd worden tegen kinderarbeid.

Verdragstekst:

1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind te worden beschermd tegen economische exploitatie en tegen het verrich­ten van werk dat naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen, of schadelijk zal zijn voor de gezondheid of de lichamelij­ke, geeste­lijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind.

2. De Staten die partij zijn, nemen wettelijke, bestuurlijke en sociale maatregelen en maatregelen op onderwijsterrein om de toepas­sing van dit artikel te waarborgen. Hiertoe, en de desbetreffende bepalingen van andere internationale akten in acht nemend, verbinden de Staten die partij zijn zich er in het bijzonder toe:

a) een minimumleeftijd of minimumleeftijden voor toela­ting tot betaald werk voor te schrijven;

              b) voorschriften te geven voor een passende regeling van werktijden en arbeidsvoorwaarden;

c) passende straffen of andere maatregelen voor te schrij­ven ter waarborging van de daadwerkelijke uitvoering van dit artikel.

Kortom:

Kinderen moeten beschermd worden tegen kinderarbeid. Ze mogen geen zwaar, ongezond of gevaarlijk werk doen. Jonge kinderen mogen niet de hele dag werken om geld te verdienen.

MEER WETEN

Unicef over kinderarbeid

Kinderarbeid in de wereld

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s