Artikel 31: Vrije tijd en ontspanning

Elk kind heeft recht op vrije tijd, spel en ontspanning.

Verdragstekst:

1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistie­ke leven.

2. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind volledig deel te nemen aan het culturele en artistieke leven, bevorde­ren de verwezenlijking van dit recht, en stimule­ren het bieden van passende en voor ieder gelijke kansen op culturele, artistieke en recreatieve bezigheden en vrijetijdsbeste­ding.

Kortom:

Elk kind heeft recht op vrije tijd, spel en ontspanning. Iedereen mag meedoen aan sportieve, culturele en artistieke activiteiten.

MEER WETEN

Goe gespeeld!

Kind & Samenleving

Speelplein voor iedereen

Jeugdwerk voor allen

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s