Artikel 28: Onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs.

Verdragstekst:

1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde dit recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er met name toe:

a) primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen;

b) de ontwikkeling van verschillende vormen van voort­gezet onder­wijs aan te moedigen, met inbegrip van algemeen onderwijs en beroepson­derwijs, deze vormen voor ieder kind beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken, en passende maatregelen te nemen zoals de invoering van gratis onderwijs en het bieden van financiële bijstand indien noodzakelijk;

c) met behulp van alle passende middelen hoger onder­wijs toeganke­lijk te maken voor een ieder naar gelang zijn capaciteiten;

d) informatie over en begeleiding bij onderwijs- en be­roeps­keuze voor alle kinderen beschikbaar te stellen en toegan­kelijk te maken;

e) maatregelen te nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen en het aantal kinderen dat de school vroegtijdig verlaat, te verminderen.

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatre­gelen om te verzekeren dat de wijze van handhaving van de discipline op scholen verenigbaar is met de menselijke waardig­heid van het kind en in overeen­stemming is met dit Verdrag.

3.  De Staten die partij zijn, bevorderen en stimuleren internati­onale samenwerking in aangelegenheden die verband houden met onderwijs, met name teneinde bij te dragen tot de uitbanning van onwetendheid en analfa­betisme in de gehele wereld, en de toeganke­lijkheid van wetenschappelijke en techni­sche kennis en moderne onderwijsmethoden te vergroten. In dit opzicht wordt met name rekening gehouden met de behoeften van de ontwikkelingslanden.

Kortom:

Elk kind heeft recht op onderwijs. Kinderen moeten, tot ze een bepaalde leeftijd hebben, verplicht worden om te leren. Alle kinderen op school moeten evenveel kansen krijgen. Kinderen jonger dan twaalf, moeten gratis naar school kunnen. Ze moeten zo lang mogelijk naar school kunnen gaan. Ouders en kinderen moeten weten welke scholen er bestaan.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s