Artikel 26: Sociale zekerheid

Een kind heeft recht op voorzieningen voor sociale zekerheid en zorg.

Verdragstekst:

  1. De Staten die partij zijn, erkennen voor ieder kind het recht de voordelen te genieten van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbe­grip van sociale verzekering, en nemen de nodige maatrege­len om de algehele verwezenlijking van dit recht te bewerkstelligen in overeenstem­ming met hun nationaal recht.
  2. De voordelen dienen, indien van toepassing, te worden verleend, waarbij rekening wordt gehouden met de middelen en de omstandigheden van het kind en de personen die verant­woordelijk zijn voor zijn of haar onderhoud, alsmede iedere andere overweging die van belang is voor de beoordeling van een verzoek daartoe dat door of namens het kind wordt inge­diend.

Kortom:

Een kind heeft recht op voorzieningen voor sociale zekerheid en zorg. Een kind mag niet in armoede leven. Ouders die geld tekort hebben, moeten geholpen worden door de overheid.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s