Artikel 2: Non-discriminatie

Alle kinderrechten gelden voor alle kinderen.

Verdragstekst:

1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder of wettige voogd.

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de omstandigheden of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de ouders, wettige voogden of familieleden van het kind.

Kortom:

Alle kinderrechten gelden voor alle kinderen. Er worden hierop geen uitzonderingen gemaakt. De overheid moet er alles aan doen om de rechten van alle kinderen mogelijk te maken. De overheid moet kinderen ook beschermen tegen elke vorm van discriminatie.

 

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s