Artikel 15: Vrijheid van vereniging

Kinderen hebben het recht om bij elkaar te komen en om lid te worden van een club of vereniging.

Verdragstekst:

  1. De Staten die partij zijn, erkennen de rechten van het kind op vrijheid van vereniging en vrijheid van vreedzame vergadering.
  2. De uitoefening van deze rechten kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die welke in overeen­stemming met de wet worden opgelegd en die in een democra­tische samenleving geboden zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare orde, de bescherming van de volksge­zondheid of de goede zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Kortom:

Kinderen hebben het recht om bij elkaar te komen en om lid te worden van een club of vereniging. Maar dit mag niet als je het op een manier doet waardoor je iemand anders zijn rechten afneemt.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s