Aanspreekpunt integriteit – professioneel API


Wij gaan voor een veilig gevoel tijdens je contact met of via tZitemzo

Daarvoor zorgt het Aanspreekpunt Integriteit (API)

Kinderrechten

Alle kinderrechten vind je terug in het Kinderrechtenverdrag. Sinds 1992 gelden deze ook in België. Alle rechten zijn even belangrijk. Er loopt wel een rode draad door het Verdrag:
1. Discriminatie is verboden (art 2) 2. Elke beslissing moet altijd in het belang van het kind zijn (art 3) 3. Minderjarigen hebben het recht om goed te kunnen leven en zich te ontwikkelen (art 6) 4. Jouw mening is belangrijk (art 12)

Alle volwassenen moeten rekening houden met de belangen en rechten van kinderen en jongeren. Dus ook ouders, leerkrachten, huisartsen, hulpverleners, jeugdwerkers, én tZitemzo.

Recht op bescherming

Het Kinderrechtenverdrag stelt uitdrukkelijk dat kinderen en jongeren moeten beschermd worden tegen alle vormen van lichamelijk of psychisch geestelijk geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik (art. 19). 

tZitemzo doet er dan ook alles aan zodat al haar gebruikers zich in al hun contacten met of via ons veilig voelen. Onze medewerkers worden opgeleid om hier alert voor te zijn.

Wanneer één van onze medewerkers, of iemand anders tijdens een activiteit van tZitemzo, toch over je fysieke, psychologische, of seksuele grenzen gaat, is dat niet oké. We spreken dan van grensoverschrijdend gedrag. Je kan hierover best spreken met iemand die je vertrouwt maar je kan hiermee ook terecht bij onze API. Ook wanneer je ziet of hoort dat dit gebeurt met iemand anders.

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Elke organisatie die met kinderen en jongeren werkt, moet sinds kort een API hebben. Een persoon die je kan aanspreken wanneer iemand tijdens activiteiten van de organisatie grensoverschrijdend gedrag stelt.
tZitemzo, het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI) en de Kinderrechtencoalitie (KIRECO) sloegen hiervoor de handen in elkaar: we hebben samen 1 API. Dit is momenteel Silke Wittoeck. Je kan onze API bereiken via mail: api@keki.be

Silke zal naar jou luisteren en samen met jou bekijken hoe de situatie best verder aangepakt kan worden. Onze API probeert hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met jouw mening en jouw privacy. Ze zal jouw verhaal dan ook niet zomaar delen met derden. Maar in situaties waarbij jij of anderen nog in ernstig gevaar zouden verkeren, zal de API wel soms anderen moeten inschakelen.

Nood aan meer ondersteuning?

Wanneer je onze API contacteert, zal deze je o.a. ook informeren over welke mogelijkheden er bestaan voor als je nood hebt aan meer ondersteuning omwille van wat je meemaakte.

Minderjarigen kunnen bv. contact opnemen met:

  • De hulplijn speciaal voor kinderen en jongeren Awel
  • Het Jongerenadviescentrum JAC
  • Een centrum voor leerlingenbegeleiding CLB

Alle gebruikers (minderjarigen, meerderjarigen uit de omgeving van minderjarigen, professionelen,…) van tZitemzo kunnen daarnaast bv. ook contact opnemen met:

  • De hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling 1712
  • tZitemzo als je meer wil weten over rechten van minderjarigen en jongeren
  • Of ook de politie wanneer je klacht wilt indienen wanneer er een misdrijf werd gepleegd.